Хорольська районна рада
Хорольський район, Полтавська область

Відділ управління майном Хорольської районної ради

1

Малюжко Володимир Васильович

Начальник відділу управління майном районної ради

32-7-50

2

Карпова Наталія Володимирівна

Головний спеціаліст відділу управління майном районної ради

34-5-40

3

Погребна Ірина Вікторівна

Головний спеціаліст відділу управління майном районної ради

32-7-50

4

Єркіна Тетяна Іванівна

Головний спеціаліст відділу управління майном районної ради

32-7-50

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ управління майном Хорольської районної ради

1. Відділ управління майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад району, утворено рішенням 14 сесії районної ради четвертого скликання від 21 грудня 2007 року відповідно до частини 4,5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є відділом районної ради, їй підпорядкованим і підзвітним.

2.Засновником відділу управління майном є Хорольська районна рада.

3. Відділ управління майном у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями районної ради та цим Положенням.

4. Основним завданням Відділу є здійснення наданих районною радою повноважень по управлінню майном, що є у спільній власності територіальних громад (комунальної власності) району, реалізація державної та регіональної політики у сфері управління цим майном.

5. Відділ управління майном відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює облік майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району;
2) здійснює надані районною радою, в установленому порядку, повноваження з управління майном підприємств, установ, організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад району, зокрема:
- готує пропозиції на розгляд сесії районної ради про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств;
- погоджує та представляє на затвердження сесії районної ради статути (положення) підприємств, контролює їх дотримання та приймає рішення у разі їх порушення;
- готує до укладення та розриву контракти з керівниками підприємств, веде реєстрацію трудових контрактів з керівниками;
- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємствами майна, подає оперативну інформацію і вносить відповідні пропозиції районній раді;
- виступає від імені районної ради, засновником спільних підприємств, до статутних фондів яких передається майно, що перебуває у спільній власності територіальних громад району;
- відповідно до вимог Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», постанов Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності", від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності», готує та подає на розгляд сесії районної ради пропозиції з питань списання, безоплатного приймання-передачі, продажу (неприватизаційного відчуження) майна районної комунальної власності, розглядає та обґрунтовує пропозиції підприємств, установ, організацій, закладів спільної власності територіальних громад Хорольського району, структурних та самостійних підрозділів районної державної адміністрації з цих питань;
- утворює комісії, головою яких виступає начальник відділу, з питань приймання-передачі у спільну власність територіальних громад Хорольського району майна від інших власників, визначає порядок роботи цих комісій та подає на затвердження голови районної ради акти приймання-передачі майна;
- виступає повноважним представником у складі комісій при прийманні-передачі між підприємствами, установами, організаціями, закладами спільної власності територіальних громад району, структурними та самостійними підрозділами районної державної адміністрації – балансоутримувачами майна районної комунальної власності;
- організовує та забезпечує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
3) виступає за дорученням районної ради, голови районної ради орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), що перебувають у спільній власності територіальних громад району, організовує проведення конкурсів (аукціонів) на право оренди нерухомого майна, з послідуючим затвердженням на сесії районної ради;
4) за дорученням районної ради, голови районної ради дає дозвіл підприємствам, майно яких перебуває у спільній власності територіальних громад району, на передачу в оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, з послідуючим затвердженням сесією районної ради;
5) готує до розгляду сесією районної ради питання про розміщення на території району підприємств комунальної власності району;
6) аналізує розрахунки користувачів майном спільної власності територіальних громад району та економічні обґрунтування діяльності заходів по реконструкції технічному переоснащенню, модернізації та капітальному ремонту основних фондів і вносить районній раді узгоджені пропозиції щодо їх фінансування;
7) бере участь у розробленні програм приватизації майна спільної власності територіальних громад району, які вносяться на розгляд сесії районної ради та виступає Уповноваженим органом з приватизації майна спільної власності територіальних громад Хорольського району ;
8) готує позови до суду, господарського суду та виступає позивачем (відповідачем) у разі порушення чинного законодавства, договірних чи інших правовідносин;
9) здійснює методичне керівництво з питань управління майном спільної власності територіальних громад району та зв’язки з самоврядними органами, сільськими радами;
10) здійснює методичне керівництво з питань управління майном спільної власності територіальних громад району та зв’язки з органами управління майном територіальних громад інших районів області;
11) здійснює за дорученням районної ради інші повноваження, пов"язані з управлінням майном спільної власності територіальних громад району;
12) вирішує інші питання, віднесені законом до його компетенції.

6. Відділ має право:
видавати в межах своєї компетенції нормативні документи з питань управління майном спільної власності територіальних громад району, контролювати їх виконання;
- залучати спеціалістів підприємств та об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенцій;
- одержувати в установленому порядку від підрозділів державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів статистики, безоплатно, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
- виносити в межах своєї компетенції, приписи, обов’язкові для виконання керівниками підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад району.

7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами районної ради та районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, а також підприємствами, організаціями та об'єднаннями громадян.

8. Відділ веде у встановленому порядку діловодство і архів, подає у відповідні інстанції фінансові та статистичні звіти.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сесію районної ради, в міжсесійний період головою районної ради з послідуючим затвердженням на сесії.

10. Начальник Відділу:
- здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
- визначає ступінь відповідальності працівників відділу;
- затверджує штатний розпис в межах штатної чисельності та кошторису на утримання;
- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу;
- призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;
- затверджує склад конкурсної (аукціонної) комісії з продажу майна спільної власності територіальних громад Хорольського району, виступаючи головою такої комісії після відповідного погодження профільною постійною комісією районної ради;
- від власного імені, або за дорученням сесії чи голови районної ради, укладає господарські договори, угоди, інші правочини щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад Хорольського району;
- в межах своєї компетенції здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

11.Накази начальника відділу у разі порушення прав громадян, представницьких органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені в судовому порядку, або скасовуються районною радою.

12.Відділ утримується за рахунок коштів районного бюджету. Штатну чисельність, кошторис витрат на утримання відділу затверджує районна рада.

13.Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням державного герба України і своїм найменуванням, кутовий та інші штампи.