Хорольська районна рада
Хорольський район, Полтавська область

Публічна інформація

УКРАЇНА
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ХОРОЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

“07” червня 2011 року                                                                                                     № 25

Про організацію виконання
Закону України "Про доступ
до публічної інформації"

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" та з метою забезпечення права юридичних та фізичних осіб, а також об'єднань громадян без статусу юридичної особи на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Хорольської районної ради, керуючись ч.7 ст.55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Визначити в районній раді відповідальною особою за доступ до публічної інформації та надання консультацій під час оформлення запиту на публічну інформацію головного спеціаліста відділу правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради Полтавець Н.І.

2. Відповідальність за підготовку та надання відповідей на запити на публічну інформацію покласти па начальників відділів районної ради.

3. Обладнати в холі ( 3-й поверх приміщення районної ради) спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію.

4. Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію в Хорольській районній раді (далі - Порядок), що додасться.

5. Начальнику відділу організаційної роботи та взаємодії з органами місцевого самоврядування (Керекелиця В.М.) забезпечити розміщення Порядку на інформаційному стенді районної ради.

6. Запровадити реєстрацію запитів на інформацію, що надходять засобами поштового та факсимільного зв'язків, на електронну поштову скриньку районної ради horol_rada @ukrpost.ua та під час особистого прийому громадян

головою та заступником голови районної ради; усних запитів на інформацію, що надходять засобами телефонного зв'язку.

7. Начальнику відділу правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування (Євстєгнєєв С.В.) внести доповнення до посадової інструкції головного спеціаліста відділу правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування Полтавець Н.І..

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Качаненко Т.П.

 

Голова районної ради                                                                               О.М.ХрипкоЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                Розпорядженням голови районної
                                                                                            ради від 07.06.2011 року № 25

 

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на публічну інформацію
в Хорольській районній раді 

1. Цей Порядок визначає правила складання, подання, опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей на запити на публічну інформацію (далі - запит на інформацію), що знаходиться у володінні Хорольської районної ради.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про доступ до публічної інформації".

3. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

4. Запитувач інформації має право звернутися до Хорольської районної ради із запитом на інформацію, що отримана або створена в процесі її управлінської діяльності чи знаходиться у володінні Хорольської районної ради незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

5. Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу: 37800, м.Хорол, вул.1 Травня, 4, Хорольська районна рада.

У Хорольській районній раді запити також приймають:

телефоном за номером: 33-4-31;

факсом за номером: 32-4-48;

електронною поштою: horol_rada @ukrpost.ua

6. Запит па інформацію має містити:

прізвище, ім'я та по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних запитів на інформацію за формами (додатки 1, 2), які можна отримати у кімнаті 37. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

8. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа

підрозділу, відповідального за прийняття та реєстрацію таких запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє прізвище, ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток реєстраційного штампу Хорольської районної ради із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

9. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

10. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Хорольська районна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

11. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається Хорольською районною радою в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

12. У разі, коли Хорольська районна рада, відповідно до компетенції, визначеної чинним законодавством, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", запитувачу у письмовій формі надається відмова в задоволенні запиту на інформацію, із зазначенням мотивів відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.

13. Якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки у зв'язку з настанням обставин непереборної сили, Хорольська районна рада має право відстрочити її надання. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі із зазначенням причини незадоволення запиту у визначений законом строк, строк у який запит буде задоволено.

14. Особи, які вважають, що права та законні інтереси порушені при розгляді Хорольською районною радою інформаційних запитів, мають право звернутись до суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

15. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


Заступник голови районної ради                                                               Т.П.КачаненкоДодаток 1
до Порядку складання та
подання запитів на
публічну інформацію
в Хорольську районну раду

Форма
(для надсилання поштою, факсом
та електронною поштою)

 

Хорольська районна рада,
37800, м.Хорол,
вул. 1 Травня,4
                                                                                          _______________________________
                                                                                          _______________________________
                                                                                          _______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові
запитувача інформації або
найменування запитувача,
якщо це юридична особа)

ЗАПИТ на інформацію

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
                           (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити) на поштову адресу:
_______________________________________________________________________________________________________                                                          (поштовий індекс, область, район, населений пункт
_______________________________________________________________________________________________________                                                                       вулиця, будинок, корпус, квртира)
на електронну адресу:___________________________________________________________________________________
телефаксом:____________________________________________________________________________________________
за телефоном:___________________________________________________________________________________________


"__"__________20__року                                                      ________________
                                                                                             (підпис)


 

 Додаток 2
до Порядку складання та подання
запитів на публічну інформацію
у Хорольській районній раді

 

Форма
(заповнюється посадовою особою
Хорольської районної ради при
поданні запиту на інформацію по
телефону та під час особистого
прийому у Хорольській районній раді)

ЗАПИТ на інформацію

____________________________________________________________________________________________
                                  (прізвище, ім’я по батькові фізичної особи або
____________________________________________________________________________________________
                                                найменування юридичної особи)
Контактні дані запитувача:
Поштова адреса______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Адреса електронної пошти______________________________________________________________________
Номер телефону _____________________Номер факсу______________________________________________
Зміст запиту: (загальні дані щодо інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо
якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Інформацію на запит надати на поштову адресу: ___________________________________________________
                                                                                    (поштовий індекс, область, район, 
______________________________________________________________________________________________
                           населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу:__________________________________________________________________________
телефаксом: __________________________________________________________________________________
за телефоном:_________________________________________________________________________________

«__»_____________20__ року
(дата подання запиту)

Посадова особа Хорольської районної ради, яка оформила запит:
Посада _______________________________________________________________________________________

П.І.П. _________________________________________________________________________________________

Номер контактного телефону: ____________________________

«__» ___________20__ року
(дата оформлення запиту)

_________________
Підпис

Копію запиту надано(крім запиту, оформленого по телефону):

«__» ___________ 20__ року

_____________________
(підпис особи, яка отримала запит)


 

УКРАЇНА
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ХОРОЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

(Вісімнадцята позачергова сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ

від 20 липня 2012 року № 214 - ХVІІІ

Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів

Відповідно до статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджетно – фінансової діяльності, соціально – економічного розвитку району та управління майном, керуючись частиною 2 статті 43, частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ",

районна рада вирішила: 

1.Затвердити:
1.1. Норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Хорольсь кій районній раді (додаток 1).
1.2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Хорольській районній раді (додаток 2).
1.3. Зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Хорольській районній раді (додаток 3).
2. Запропонувати міській та сільським радам району затвердити норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються громадянам за їх запитами на інформацію.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, засобів масової інформації, законності та правопорядку.


 

                             Додаток 1
до рішення 18 позачергової сесії
Хорольської районної ради
6 скликання № 214 - ХVІІІ від 20.07.2012 р.

 

НОРМИ
витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію у Хорольській районній раді

                         Послуга, що надається

 норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки


 

Додаток 2
до рішення 18 позачергової сесії
Хорольської районної ради
6 скликання від 20 липня 2012
№ 214- ХVІІІ

 

Порядок
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитами на інформацію
у Хорольській районній раді 

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Хорольській районній раді.
2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли Хорольська районна рада є належним розпорядником інформації.
3. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:
- запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;
- особі у разі надання інформації про неї.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається рішенням районної ради в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.
Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.
5. У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь:
- і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк;
- але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідальною особою виконавчого апарату районної ради, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію;
- відповідальна особа виконавчого апарату районної ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.
6. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.
7. Кошти, отримані від відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк, використовуються на придбання паперу, тонеру, ремонт копіювальної техніки Хорольської районної ради.
8. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання зазначених у пункті 7 цього Порядку коштів, а також контроль за їх ефективним та цільовим витрачанням здійснюється начальником відділу бухгалтерського обліку, звітності та забезпечення роботи ради.


 

 Додаток 3
                                                                               до рішення 18 позачергової сесії
                                                                                           Хорольської районної ради 6 скликання
                                                                             № 214 - ХVІІІ від 20.07.2012 р.

 

З Р А З О К
рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом на інформацію у Хорольській
районній раді

Надавач послуг: Хорольська районна рада

Реєстраційний рахунок ______________

МФО банку              _________________

Код ЄДРПОУ           _________________

Платник: __________________________________________

               __________________________________________

РАХУНОК № __________

від "__" _______201__ року

 

  Найменування

Вартість виготовлення

1 арк (без ПДВ), грн.

Кількість аркушів,од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних             
витрат накопіювання або               
друк документів, що надаються за запитом на                
інформацію                

 

 

 

 

Всього до сплати:                                                               ____________________________
                                                                                                        (сума прописом)