Хорольська районна рада

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ЮКРЕЙНІАН ЕНЕРДЖІ, ЕЛ.ЕЛ.СІ. номер компанії 0803111749

____________________________________
дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

 засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________201910234701____________________
реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

 засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ЮКРЕЙНІАН ЕНЕРДЖІ, ЕЛ.ЕЛ.СІ.

номер компанії 0803111749

 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Місцезнаходження юридичної особи:

1999 Брайан стріт, Офіс 900, місто Даллас, штат Техас 75201, США

Контактний телефон:(044) 284-12-88

e-mаil: mprodan@ukrenerg.com

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планова діяльність полягає в виконанні робіт (здійснення діяльності), передбачених проектом угоди про розподіл продукції. На виконання угоди про розподіл продукції планується проведення геологорозвідувальних робіт,в тому числі дослідно-промислової розробки, промислової розробки виявлених покладів вуглеводнів Варвинської ділянки на території Полтавської та Чернігівської областей.

Плануєтьсяспорудженнятрьох пошуково-розвідувальних свердловинв межах Варвинської ділянки для розвідки та пошуків покладів вуглеводнів, будівництво установки підготовки продукції, та підключення свердловин до неї

Буріння передбачається здійснювати роторним та турбінним способами за допомогою бурового верстата з електричним приводом.

Технічна альтернатива 1

Планується спорудженнятрьох пошуково-розвідувальних свердловин в межах Варвинської ділянки для розвідки та пошуків покладів вуглеводнів.

Буріння передбачається здійснювати роторним та турбінним способами за допомогою бурового верстата з дизельним приводом.

 

Технічна альтернатива 2

Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Варвинська ділянка розташована на території Великобагачанського, Хорольського, Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Чорнухинського, Пирятинського районів Полтавської області та Варвинського, Прилуцькогорайонів Чернігівської області.

 

Територіальні альтернативи 1, 2

Територіальні альтернативи здійснення планованої діяльності відсутні, оскільки Варвинська ділянка має географічну прив’язку до місцевості. Остаточне місцеположення закладання пошуково-розвідувальних свердловин в межах Варвинської ділянки буде визначено за результатами проведення сейсморозвідувальних робіт та їх інтерпретації .

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Розвиток нафтогазової промисловості України у спосіб, який принесе користь народу України, на ринкових засадах та заохочуючи інвестиційну діяльність, відповідно до Конституції України, Закону про УРП та умов Конкурсу. Забезпечення народно-господарського комплексу вуглеводневою сировиною, робочими місцями, наповнення бюджету. В економічному відношенні райони переважно сільсько-господарські. Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної галузі оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 2% рентної плати за користування надрами до районних бюджетів, 3% до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів. З метою недопущення погіршення соціально-економічного стану районів планованої діяльності при пошуках та розвідуванні вуглеводнів, експлуатації інших об’єктів та обладнання - використовуються сучасні екологічно безпечні технології, у відповідності з «Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах», закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планована діяльність включає розробку Програми та проведення робітз геологічного вивченняділянки Варвинська.

Протягом етапу геологічного вивчення передбачається:

- здійснити щонайменше 700 квадратних кілометрів тривимірного сейсмічного дослідження в межах ділянкиВарвинська, а також здійснити обробку та інтерпретацію результатів;

- пробурити три пошуково-розвідувальні свердловини у межах ділянкигеологічного вивчення;

- зібрати геологічні дані, дані щодо буріння, випробування та видобутку з трьох розвідувальних свердловин та надати репрезентативні вибірки таких даних Державному Підприємству "Державний інформаційний геологічний фонд України".

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1179 "Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська", площа "Договірної ділянки" становить 3471,26 км2.

Ділянка включає всі осадові поклади, що залягають в межах її периметра та обмежена глибиною 10000м від поверхні, абогеологічним фундаментом, залежно від того, що досягається раніше.

Передбачається буріння свердловин глибиною до 5500 м.

Влаштування свердловин Варвинської ділянки буде проводитись згідно вимог СОУ 73.1-41-11.00.01:2005 “Природоохоронні заходи під час спорудження свердловин на нафту і газ”, п. Д.1.2.1.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні обмеження встановлюються згідно нормативам діючого законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр.

Санітарно-епідеміологічні обмеження – дотримання меж санітарно-захисних зон, дотримання нормативів гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу.

Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об'єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності.

Основні обмеження, пов'язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров'я населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання земель.

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту провадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядаються.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Розміщення об’єктів планованої діяльностіпередбачається на територіях, погоджених у встановленому порядку. На родовищі при бурінні свердловин використовується закрита система збору, очищення, та повторного використання бурових розчинів, що відповідає сучасним вимогам. Розробка та виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи бурового устаткування. Проведення контрольно-аналітичних досліджень стану атмосферного повітря, підземних та поверхневих вод, облік відходів з передачею їх спеціалізованим підприємствам;навчання та атестацію персоналу з правил експлуатації обладнання, техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Розробка та виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень забезпечує надійність безаварійної роботи бурового устаткування.

Щодо технічної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядаються.

Щодо територіальних альтернатив 1,2

Не розглядаються.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Розглядатимуться сфера, джерела та види можливого впливу планової діяльності на наступні компоненти довкілля:

 • клімат і мікроклімат;
 • атмосферне повітря;
 • рельєф,
 • ґрунти;
 • гідрогеологічну систему території;
 • техногенне середовище;
 • соціальне середовище;
 • рослинний та тваринний світ;
 • об’єкти природно-заповідного фонду.

Щодо технічної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні обраному варіанту провадження діяльності..

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядаються.

Щодо територіальних альтернатив 1,2

Не розглядаються.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту1та 3 частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1026.

Зокрема, планується провести дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ у межах ділянки надр, клімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речовин на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Міністерствоменергетики та захисту довкілля України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-20-89, (044)206-31-40, Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Міністерство енергетики та захисту довкілля України

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)« повернутися до списку оголошень