Хорольська районна рада

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ РОБОТОДАВЦЯ!

 

      Чиннимзаконодавствомпередбачено: порядок оформленнятрудовихвідносин з найманимипрацівниками є однаковим для всіхроботодавців - чи то юридична особа, чифізична особа-підприємець (ФОП).

Так, відповідно до ст. 21 КЗпП ФОП маютьукладатитрудові договори з найманимипрацівниками.

Порядок укладення трудового договору з працівникамирегулює ст. 24 КЗпП.

Трудовийдоговірукладається в письмовійформі. При укладенні трудового договору громадянинзобов’язаний подати паспорт абоінший документ, щопосвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбаченихзаконодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та іншідокументи.

Згідно ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чирозпорядженнямвласникаабоуповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчоївлади з питаньзабезпеченняформування та реалізаціїдержавноїполітики з адмініструванняєдиноговнеску на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування про прийняттяпрацівника на роботу в порядку, встановленомуКабінетомМіністрівУкраїни.

Водночас, ФОП до початкуроботипрацівника за укладенимтрудовим договором повинна обов’язково подати повідомлення до ДФС України за встановленою формою одним із таких способів (форма повідомленнявизначена постановою КМУ від 17.06.2015 р. №413):

  • засобамиелектронногозв’язку з використаннямелектронного цифрового підписувідповідальнихосібвідповідно до вимогзаконодавства у сферіелектронногодокументообігу та електронногопідпису;
  • на паперовихносіях разом з копією в електроннійформі;
  • на паперовихносіях, якщотрудові договори укладено не більшеніжізп’ятьма особами.

Окремозвертаємоувагу на те, щовідповідно до п. 2.2 Інструкції №58, заповненнятрудової книжки вперше проводиться власникомабоуповноваженим ним органом не пізнішетижневого строку з дня прийняттяпрацівникана роботу.

Відповідно до п. 2.21-1 Інструкції №58 трудові книжки працівників, якіпрацюють на умовах трудового договору у ФОП без створенняюридичної особи з правом найму, та фізичнихосіб, яківикористовуютьнайманупрацю, пов’язану з наданнямпослуг, зберігаютьсябезпосередньо у працівників.

 

Інформуюємо, що з 01.01. 2020 року розмір мінімальної заробітної плати працівника за виконання місячної норми роботи становить 4723, 00 грн.« повернутися до списку оголошень